Literárny slovník     Literárny slovník

                                                                                                              späť

                                                                                                                                                   

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   A

abba

lyrický žáner, lyrická báseň s námetom ranného lúčenia milencov

aforizmus

stručný výrok, ktorý obsahuje vtipnú myšlienku napr.  Máte hlavu? Ale špendlík ju má tiež!

alegória

pozri inotaj

aliterácia

zvuková štylistická figúra, vzniká opakovaním rovnakých alebo zvukovo podobných hlások (slabík), na začiatku dvoch alebo viacerých po sebe idúcich slov, má estetickú funkciu napr.  Lízal jeden lilipután lilavkasté lízatko, chutilo mu trochu sladko, trochu nesladko.

anafora

slovná figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov alebo viet, opak epifory, napr. Jedno, či náhliš sa / jedno, či ležíš chorý / jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory / jedno, či neprijímaš návštevy / jedno, či blúdiš v tme a cestu hľadáš pustatinou / jedno, či sedíš na lavičke v parku / alebo trpíš obrátený stene. (J.Kostra- Každý deň)

anekdota

krátky a vtipný príbeh o skutočnej alebo vymyslenej udalosti, má neočakávaný záver s humorným vyznením - vtipná pointa

anticipácia

kompozičný postup, schopnosť predvídať udalosti v texte

antiklimax

vetná štylistická figúra, postupne znižuje alebo zoslabuje výraz alebo zmysel vety pr. Ukradli potraviny, ukradli ovocie, jablká, kompóty a nakoniec tam ostala iba slivková kôstka.

antiromán

epický žáner, osobitý druh románu, popiera základné princípy a stavebné prvky klasického románu, označuje sa aj ako nový román, napr. P.Jaroš - Zdesenie

antitéza

tróp, je to prirovnanie rozvinuté protikladom, máva 3 zložky: 1. obraz, konštatovanie 2. popretie obrazu, konštatovania 3. nový obraz, nová skutočnosť, nepoužíva prirovnávacie spojky pr. Už som doma nebol len štyri nedele, narástlo mi žitko zelené na dvore. Nebolo to žitko, lež bola pšenička, nepúšťaj, Anička, zvečera Janíčka. [ľudová pieseň]

antonomázia

tróp, druh metonymie, namiesto mena známej osoby sa použije opis alebo charakteristická vlastnosť, dva druhy: 1. meno sa nahradí charakteristickou vlastnosťou pr. učiteľ národov (Komenský), objaviteľ Ameriky (Kolumbus), 2. meno sa stáva pomenovaním pre istý typ človeka pr. Don Juan (zvodca), Herkules (silný človek)

antonymá

opozitá, slová s opačným (protikladným) významom pr. vysoký - nízky

apostrofa

rečnícka štylistická figúra, ide o oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu, vyjadruje citový vzťah k oslovovanému pr. Pozdravujem Vás hory, lesy, z tej duše pozdravujem vás.

apoziopéza

vetná štylistická figúra, je to významovo a intonačne nedokončená výpoveď pr. Nuž, neprišli sme...

arabeska

epický žáner, druh poviedky, obsahuje veľa ozdobných prvkov, vyznačuje sa ľahkosťou a humorom

argot

druh slangu, charakteristický pre príslušníkov spoločensky izolovaných vrstiev (zlodejov, tulákov...) pr. mariška - marihuana, bubáky - peniaze

archaizmy

sú zastarané slová alebo slovné spojenia, ktoré sa v súčasnom jazyku už nepoužívajú, ale majú za seba náhradu (synonymum), pr. mrazivo-zmrzlina, richtár-starosta, v diele sa využívajú pre charakterizáciu postáv, doby, prostredia, sú štylisticky príznakové

architektonika

zahŕňa vonkajšiu výstavbu textu, v prozaickom diele sú to kapitoly a diely, v básni strofy a spevy, v dramatickom texte výstupy a dejstvá

asyndeton

vetná štylistická figúra, bezspojkové spájanie slov alebo viet pr. autiaky, rušne, parolode, stroje

augmentatíva

zveličené slová, ktoré svojou príponou vyjadrujú väčší rozmer, mieru vlastností, môžu mať aj kladný charakter pr. chlapisko, lotrisko, dobráčisko

autorská reč

v literárnom diele sa ňou označujú komentáre autora, ktorými dovysvetľováva príbeh (text)

autorský zámer

pozri hlavná myšlienka

 

 

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   B

bábková hra

je divadelná hra, ale namiesto hercov tu vystupujú bábky, predvádza sa na javisku, bábky poznáme: maňušky, marionety, javajky

báj

mýtus, epický útvar, odráža primitívny názor človeka na svet, vznikli, pretože si ľudia nevedeli vysvetliť prírodné javy (búrku, blesky...), považuje sa za najstaršiu podobu ľudovej prózy, vysvetľuje vznik sveta, rastlín, vrchov, človeka,,,, napr. Tatranská Kikimora (slovenská báj)

bájka

veršovaná alebo neveršovaná malá epická žánrová forma, najčastejšie čerpá zo života zvierat, tie sú nositeľmi ľudských vlastností, obsahuje mravné poučenie, využíva inotaj a personifikáciu, satiru

balada

epický žáner ľudovej slovesnosti, má jednoduchý dej, ktorý je pochmúrny, smutný, zvyčajne sa končí tragicky, poznáme: ľudovú a umelú baladu

balada - ľudová

autor je neznámy, dej má rýchly spád, využívajú sa magické čísla (3, 7,12...), často vystupujú nadprirodzené bytosti, končí tragicky, pôvodne sa spievala napr. Išli hudci horou

balada - sociálna

sú balady, ktoré riešia problémy vojny, biedy, osamelosti ľudí pr. P.O. Hviezdoslav - Zuzanka Hraškovie

balada - umelá

autor je známy, začali vznikať koncom 18. st. a v 19.st, zdrojom boli ľudové balady, povesti, báje pr. Ján Botto - Lucijný stolček

báseň - epická

pozri epická báseň

báseň - grafická

pozri grafická báseň

báseň - lyrická

pozri lyrická báseň

báseň - lyrickoepická

pozri lyrickoepická báseň

báseň - príležitostná

pozri príležitostná báseň

básnická otázka

pozri rečnícka otázka

básnický prívlastok

pozri epiteton

beletria

pozri umelecká literatúra

Biblia

Sväté písmo, posvätná kniha kresťanov, má dve časti: Starý zákon (je v hebrejskom jazyku a hovorí o pôvode sveta, rôznych národov) a Nový zákon (je v gréckom jazyku a hovorí o živote Ježiša)

biblizmy

slová a slovné spojenia pochádzajúce z náboženskej literatúry, často majú podobu alegórií a symbolov pr. Modlitba, kríž, Kristus...

biografický román

pozri román - biografický

bylina

označenie pre ruské ľudové národné povesti, hrdinami sú bohatieri, napr. Uzdravenie Iľju Muromca
   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   C - Č

cyklus

pozri znelkový veniec

časomerný veršový systém

je založený na striedaní krátkych a dlhých slabík (obdobie klasicizmu, autori: Hollý, Kollár)

činohra

dramatický žáner, hra zobrazujúca vážne spoločenské problémy, nemusí končiť tragicky
   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   D

daktyl

-uu, stopa skladajúca sa z jednej prízvučnej a dvoch neprízvučných slabík

debut

prvá knižná publikácia autora, prostredníctvom ktorej vstupuje do literatúry

dej

hlavný znak epického literárneho diela, tvoria ho udalosti, ktoré autor opisuje, o ktorých rozpráva

demunitíva

pozri zdrobneniny, majú kladné zafarbenie

denník

literárny žáner, krátke denné záznamy písané chronologicky (v časovej postupnosti), zachytáva udalosti a zážitky z osobného a spoločenského života, nepíše sa, ale vedie pr. S.Towsendová - Tajný denník 13 a 3/4-ročného Adriana Molla

dermiéra

posledné uvedenie divadelného predstavenia

detektívka

pozri detektívna_literatúra

detektívna literatúra

detektívka (z lat. détegere - odkrývať, odhaľovať), druh literatúry, vyznačuje sa dejovosťou a jednoduchou kompozíciou založenou na zločine a pátraní po páchateľovi, základom je motív záhady a víťazstva dobra nad zlom, hlavnou postavou je detektív, ktorý sa snaží vyriešiť prípad, chytiť zločinca pr. Agatha Christieová - Diomedove kone

detská populárna pieseň

básnický útvar určený na spievanie, veselé, hravé texty, aj s poučným významom, vzniká zhudobnením básne, na jej tvorbe sa podieľajú: textár-autor básne a hudobný skladateľ, pr. P.Nagy - J. Kinček - Prečo krava nenosí žiadnu kravatu

dialektizmy

nárečové alebo miestne slová, slovné spojenia, frazeologizmy viažuce sa k istému regiónu, slúžia ako charkterizačný prostriedok pr. Prinésev sem ti zemáky, abys mala čo deckám richtuvac.

dialóg

prvok mikrokompozície, rozhovor dvoch alebo viacerých postáv, musí obsahovať minimálne dve repliky

dialogická forma

pozri dialóg

dialogizácia

postup, pri ktorom sa dá prozaický alebo básnický text pretvárať na formu rozhovoru (dialógu)

dievčenský román

pozri román-dievčenský

dityramb

lyrický žáner, oslavná báseň (hymna) na počesť boha Dionýza, oslava života a krásy

divadelná hra

pozri dramatické dielo

divadlo

je audiovizuálne (sluchovo-zrakové) umenie, ktoré kladie dôraz na sluchové vnímanie textu, + pozri dramatické dielo

dobrodružná literatúra

podsystém literatúry, ktorý sa vyznačuje pútavým, dramatickým dejom vystupňovaným do nečakaných kolízií so silne zdôraznenými motívmi nebezpečenstva

dobrodružný román

pozri román-dobrodružný

dráma

základný literárny druh, jej základnými vlastnosťami sú dialogická forma, dialóg musí byť dramatický, prostredníctvom neho sa vytvárajú charaktery postáv a dramatický konflikt, ktorý vyvoláva dramatické napätie, charakteristické znaky: verš/próza, sujetovosť, dejovosť, prítomný čas, dynamické motívy, dialogickosť, hovorovosť, obraznosť, dianie (akčnosť), na základe spôsobu realizácie ju delíme: divadlo, film, televízna hra, rozhlasová hra, vznikla v starovekom Grécku z náboženských osláv Dionýza, boha vína

dráma - žánre

komédia, tragédia, činohra

dramatické dielo

literárny text, ktorý je prispôsobený na realizáciu na divadelnej scéne, aby sa literárne dielo premenilo na dramatické, musí sa uskutočniť jeho inscenácia, na realizácii sa podieľajú: dramaturg, režisér, herci, výtvarník scény, hudobný skladateľ, zvukári, kostyméri, osvetľovači..., delí sa na dejstvá, ktoré sa skladajú z menších častí-výstupov, divadelná hra má zvyčajne 3 dejstvá

dramaturg

osoba, ktorá vyberá dielo na divadelnú realizáciu

druh - literárny

pozri literárny druh

druhy ľudových piesní

uspávanky, ľúbostné, zbojnícke, vojenské, regrútske, žartovné, obradové, pracovné

druhy rýmu

pozri rým: združený, obkročný, striedavý, prerývaný, postupný, exotický, gramatický vnútorný

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   E

elégia

lyrický žáner, žalospev, má pochmúrny charakter, je smutná, melancholická

elipsa

vetná štylistická figúra, výpustka, ide o vynechávanie slov, ktoré si možno z kontextu domyslieť, najčastejšie sa vynechávajú slovesá pr. Aký otec, taký syn, aké drevo, taký klin.

encyklopédia

literárne dielo, krátko, stručne a jasne vysvetľuje dosiahnuté poznatky ľudstva alebo poznatky z určitého vedného odboru, využíva pri tom odborný (náučný) jazykový štýl, heslá sú usporiadané v abecednom, chronologickom alebo systematickom poradí, niekedy sa označuje aj ako náučný slovník

epanastrofa

slovná štylistická figúra, je opakovanie toho istého slova alebo slovného spojenia na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša alebo vety, napr. ...na Dunaji pláva húska biela, / húska biela s červenými ústy. (J. Botto-Báj na Dunaji)

epická báseň

má základné črty epického rozprávania - príbeh, dej, hrdinu, dá sa prerozprávať jej obsah

epifora

slovná štylistická figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na konci za sebou idúcich veršov alebo viet, opak anafory, napr. ...nech kto jak chce o nich húta / na každom je krv prischnutá / srdca môjho krv prischnutá... (I. Krasko-Kritikovi)

epigram

lyrický žáner, stručne a duchaplne vystihuje nejakú životnú pravdu

epika

základný literárny druh, charakteristické znaky: próza, sujetovosť, dejovosť, minulý čas, dynamické motívy, dialogickosť, hovorovosť, rozprávanie

epimýtia

kompozičný postup, moralizujúci dodatok k bájke, má isté ponaučenie

epištola

lyrický žáner, list adresovaný nejakej známej (môže byť aj fiktívnej) osobe

epitaf

lyrický žáner, nápis na náhrobnom kameni, vznikol z epigramu, mal by vystihovať pochovaného

epiteton

tróp, básnický prívlastok, umelecký jazykový prostriedok, obrazné pomenovanie, ktoré obsahuje citový (emocionálny) význam, vyjadruje príznak podstatného mena pr. so srdcom obrodeným, na mladých lúkach, zlaté nite... dva druhy: epiteton ornans, epiteton constans

epiteton constans

druh epitetonu, stály prívlastok, tvorí s podstatným menom stabilné spojenie, najmä v ľudovej slovesnosti pr. Ej hory, hory, horičky zelené.

epiteton ornans

druh epitetonu, ozdobný prívlastok, prívlastok podstatných mien oživujúci a konkretizujúci text pr. Stromy žialili hlbokým hlasom, čudné chmúrne žalmy.

epizeuxa

slovná figúra, opakovanie toho istého slova alebo skupiny slov za sebou v básni (aj v próze) pr. sivé oči, sivé, povedz že mi, povedz

epos

epický žáner, predchodca románu, postavy eposov tvoria nadprirodzené bytosti, prelínajú sa v ňom prvky reality a fantastiky, má záväznú stavbu a rôzne typy eposu, napr. hrdinský, idylické, komické, duchovné,...

esej

žáner náučnej literatúry, úvaha, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika, zaujímavo, príťažlivo, esteticky, vtipne a vecne chce presvedčiť alebo poučiť čitateľa, poznáme rôzne: literárnohistorické, jazykovedné, prírodovedné... slovenskí esejisti napr. Alexander Matuška, Ján Števček, Vladimír Mináč

eufemizmus

melioratíva, zjemnený význam slova, výrazu, nahrádza sa nimi priame pomenovanie nepríjemných predstáv, negatívnych stránok života (smrť, staroba, alkoholizmus...) pr. odišiel na večný odpočinok (zomrel)

eufónia

zvuková výstavba básnického textu, je to umelecky pôsobivé usporiadanie hlások založené na opakovaní hlások, prípadne slabík alebo skupiny hlások pr. Horí ohník, horí, na Kráľovej holi (o-í-o-í-o-í // a-á-o-e-o-i).

európska literatúra

predstavuje súhrn literatúr, ktoré neboli vždy navzájom späté, ale vyrástli zo spoločného európskeho ducha

evergreen

je staršia populárna pieseň, ktorá osloví poslucháča aj v súčasnosti

exemplum

krátky epický žáner, vyskytoval sa v stredovekých kázňach, prostredníctvom rozprávania príbehu sa moralizovalo a "vychovávali" sa veriaci

exotický rým

pozri rým - exotický

explicit

kompozičný postup, posledná veta, verš, replika v texte

expresívne slová

sú slová citovo zafarbené, môžu mať kladné alebo záporné hodnotenie (deminutíva, pejoratíva, vulgarizmy)

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

  F

facécia

epický žáner, krátky humoristický alebo satirický príbeh, žartovná poviedka, populárna bola hlavne v období humanizmu a renesancie

fantastická rozprávka

pozri rozprávka-fantastická

figúra rečnícka

pozri rečnícka figúra

figúra slovná

pozri slovná figúra

figúra štylistická

pozri štylistická figúra

figúra vetná

pozri vetná figúra

figúra zvuková

pozri zvuková figúra

film

dramatický žáner, ktorý v sebe spája obraz, slovo, hudbu a zvuk, môže byť celovečerný, krátky, hraný, animovaný, prírodopisný, dokumentárny...

filmová rozprávka

pozri rozprávka-filmová

finále

kompozičný postup, záverečná situácia, v ktorej dej vrcholí

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   G

generačný román

pozri román-generačný

 genitívová metafora

druh metafory, ide o spojenie slov pochádzajúcich z významovo vzdialených oblastí, je to spojenie substantív v Genitíve, často je založená na kontraste alebo protiklade pr. Hoci dni sťa slzy voskovíc, ešte po prúdoch sa rinú, sestra radosť hojdá ma, jak dáma krinolínu.

gradácia

vetná štylistická figúra, stupňovanie deja, často v rozprávkach, podobné ako klimax, ale zasahuje skôr do kompozície textu - stupňovanie deja k vyvrcholeniu, pointe

grafická báseň

lyrický žáner, osobitý, usporiadanie textu v básni vytvára grafický obraz, novšie pomenovanie pre tento druh básne je kaligram

gramatický rým

pozri rým - gramatický

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   H - CH

hádanka

skryto (v inotaji) pomenúva predmety alebo javy na základe ich vonkajších znakov, vnútornej podobnosti alebo inej súvislosti, je to otázka, na ktorú treba odpovedať, pr. Čo beží bez nôh? (čas)

heraldická povesť

pozri povesť-heraldická

herci

osoby, ktoré stvárňujú postavy literárneho diela

historická pieseň

epický žáner, stredoveký, mali oslavný ráz, ale zároveň plnili funkciu dnešnej publicistiky, najčastejšie obsahovali informácie o bojoch

historická povesť

pozri povesť-historická

historická poviedka

pozri poviedka-historická

historický román

pozri román-historický

historizmy

sú zastarané slová, ktoré sa v súčasnom jazyku už nepoužívajú, zanikli spolu s predmetom alebo javom, ktorý pomenúvali, pr. grifeľ-nástroj na písanie, v diele sa využívajú pre charakterizáciu postáv, doby, prostredia

hlavná myšlienka

autorský zámer (čo tým chcel autor povedať)

hlavná postava

sústreďuje sa okolo nej celý dej, vystupuje v celom diele

hlavný hrdina

pozri hlavná postava

homonymá

slová, ktoré sú rovnozvučné, t.j. rovnako znejú, ale majú iný význam pr. Koruna - stromu, platidlo, prah - prach, plod - plot

horor

epický žáner, patria sem diela vyvolávajúce zdesenie, hrôzu a strach, dej je vymyslený, typická je gradácia a napätie, napr. A.Hitchcock-Vtáky

hra - rozhlasová

pozri rozhlasová hra

hra - televízna

pozri televízna hra

hrdina - kolektívny

pozri kolektívny hrdina

hrdina - lyrický

pozri lyrický hrdina

hudobný skladateľ

tvorca scénickej hudby, ktorá podfarbuje situáciu na javisku

humor

pozri humorné_dielo

humoreska

epický žáner, veselá poviedka, kritizuje spoločenské javy, má protispoločenské zameranie

humorné dielo (humor)

je literárne dielo, ktoré využíva na vykreslenie postáv alebo opis situácií humor, vyvoláva smiech

hymna

lyrický žáner, druh ódy, pôvodne oslavovala bohov, má charakter velebenia, chvály, viaže sa ku konkrétnej udalosti, téme, napr. J. Matúška - Nad Tatrou sa blýska

hyperbola

tróp, je to slovo alebo slovné spojenie, ktoré má zveličujúci význam, zvýrazňuje určitú vec, jav alebo vlastnosť, patrí k metonymii pr. A keď si od zeme chlapci zadupkajú, dvanástim stoliciam žilky zaihrajú. (J.Botto-Smrť Jánošíkova)

hypokoristiká

laudatíva, expresívne slová používané v rodinnom dôvernom styku, majú kladný charakter, sú názorné a konkrétne, patria sem aj domáce pomenovania rodných mien,napr. Vierka, Miško, Jakubko, mamička, oculík

charakteristika

makrokompozičný prostriedok výstavby textu, je to opis vlastností postavy, okrem vzhľadu aj povahové a charakterové vlastnosti, ak autor charakterizuje postavu cez jej konanie - hovoríme o nepriamej charakteristike, ak o jej vlastnostiach hovorí sám alebo prostredníctvom postáv - hovoríme o priamej charakteristike

charakterová komika

pozri komika-charakterová

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   I

idyla

lyrický žáner, selanka (pomenovanie v slovenskej literatúre), lyrická báseň menšieho rozsahu, v ktorej sa vyzdvihuje dedinský spôsob života a príroda

incipit

kompozičný postup, je to v texte prvá veta, verš, replika, ktorá orientuje čitateľa

inotaj (alegória)

tróp, druh rozvitej metafory, nepriameho pomenovania obrazu alebo deja, ktoré sa nemôže alebo nesmie vyjadriť priamo (autor nevysloví svoj názor priamo, ale iba obrazne - nepriamo, utajene), je blízka symbolu, napr. v bájkach

introdukcia

kompozičný postup, ide v texte o vstupnú situáciu, je charakteristická pre novely (stručné a výstižné uvedenie do deja)

inverzia

vetná štylistická figúra, vzniká zamenením slovosledu vo vete pr. Že kríž môj vidieť musela si

irónia

tróp, druh nepriameho pomenovania, v ktorom kladné hodnotenie má negatívny, pejoratívny význam

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   J

ja - rozprávanie

hlavná postava sa stotožňuje s osobou rozprávača príbehu, rozprávač reprodukuje reč inej postavy v 3. osobe, zvyčajne si rozprávanie zachováva minulý čas

jamb

u-, stopa skladajúca sa z jednej neprízvučnej a z jednej prízvučnej slabiky

jednoaktovka

dramatické dielo tvorené iba jedným dejstvom

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

  K

kakofónia

opak eufónie, je nepríjemné znenie niektorých slabík pr. Bŕŕ! Dážď fŕka. Každý smrká, v krpcoch čvŕka, v bruchu škvŕka.

kalambúr

slovná štylistická figúra, slovná hračka, založená je na zvukovej podobnosti významovo odlišných slov pr. asi miluje - asimiluje, tak - akt, nehodný - nevhodný

kaligram

pozri grafická báseň

kapitola

architektonická jednotka menšia než diel (zväzok), medzi kapitolami je isté odstupňovanie, rozoznávame kapitoly: kulminačné (vrcholí v nich dej), kľúčové (dej sa zásadne mení), paralelné (sú založené na súbežnom odvíjaní deja), digresívne (vybočuje sa v nich z hlavnej dejovej línie), rámcujúce (nachádzajú sa zvyčajne na začiatku a na konci deja), otvorené (plynulo sa prechádza z jednej kapitoly do druhej, kde sa dej ďalej rozvíja)

klimax

vetná štylistická figúra, ide o stupňovanie významu za sebou idúcich synonymných i nesynonymných slov alebo slovných spojení pr. Tlieskali deti, mamičky, babky, celá sála, podobný gradácii, ale vzťahuje sa skôr na slová a slovné spojenia

koleda

pozri pieseň-koleda

kolektívny hrdina

ak hlavným hrdinom nie je iba jedna postava, ale skupina postáv pr.S.Chalupka - Mor ho! (družina junákov)

komédia

dramatický žáner, jeho podstatou je komickosť s cieľom vyvolať u diváka smiech

komika - charakterová

hovoríme o nej, ak komicky pôsobia postavy literárneho diela

komika - situačná

hovoríme o nej, ak sa vo vážnom rozprávaní vyskytnú humorné situácie pr. Bak sa hrá so snehovými guľami namiesto toho, aby vyhrabával ľudí zasypaných lavínou

komika - slovná

smiešnosť a žartovnosť pri nej spočíva vo vhodnom výbere  a použití slov

komiks

epický žáner, druh literatúry, ktorý je založený na príbehu vyjadreného prostredníctvom za sebou idúcich obrázkov, prehovory postáv sú v tzv. bublinách

kompozícia

usporiadanie tematických a jazykovo - štylistických prostriedkov do jednotného systému, celku, z jazykovo - štylistického hľadiska rozlišujeme makrokompozíciu a mikrokompozíciu textu

kompozičná osnova

prvok tektoniky textu, tvoria ju: 1.expozícia (úvodná časť) 2.kolízia (zauzľovanie deja, zápletka) 3.kríza (vyvrcholenie deja) 4.peripetia (nečakaný obrat) 5. katastrofa (tragické riešenie konfliktu)

kompozičný postup

prvok tektoniky textu, dáva ucelený charakter celej štruktúre textu, patrí sem anticipácia, incipit, introdukcia, finále, explicit, epitýmia

kompozičný princíp

prvok tektoniky textu, je to istý jednotiaci spôsob vnútornej výstavby umeleckého textu, je ich viac, napr. princíp presýpacích hodín (postava sa v priebehu deja mení zo zlej na dobrú alebo naopak), sukcesívny princíp (objasňuje ten istý jav z viacerých hľadísk),...

konflikt

rozpor medzi jednotlivými postavami v texte, podľa vzťahu postavy a okolia môže byť: a)postava - iná postava  b)postava - spoločnosť  c)postava v konflikte sama so sebou

krásna literatúra

pozri umelecká literatúra

kronika

stredoveký epický žáner, chronologické radenie historických udalostí bez opisu príčinných súvislostí

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   L - Ľ

laudatíva

pozri hypokoristiká

legenda

veršovaný alebo prozaický epický útvar, hovorí najčastejšie o živote svätých, hlavnou postavou je svätec, ktorý trpí na zemi, aby dosiahol odmenu v posmrtnom živote, najznámejšie: Legenda o sv. Svoradovi a sv. Benediktovi, Legenda o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi

limerick

lyrický žáner, anglický veršovaný útvar írskeho pôvodu so schémou aabba

literárna postava

je v epických a dramatických dielach vystupujúca, konajúca postava, podľa dôležitosti konania poznáme: hlavné a vedľajšie postavy

literárny druh

je nadradený jednotlivým literárnym žánrom, tri základné literárne druhy: lyrika, epika, dráma, literárne texty sa do jednotlivých literárnych druhov začleňujú na základe tematických a jazykovo - štylistických postupov, ktoré sú v nich uplatnené

literárny žáner

súhrnný názov pre literárne diela, ktoré majú spoločné tematické, kompozičné a štylistické znaky, napr. poviedka, óda, novela,...

literatúra

(z lat. littera - písmeno) v širšom slova zmysle je to súhrn všetkých slovesných diel (umeleckých aj neumeleckých), v užšom slova zmysle sú to diela umelecké - písané s estetickým zámerom

literatúra - detektívna

pozri detektívna literatúra

literatúra - dobrodružná

pozri dobrodružná literatúra

literatúra - európska

pozri európska literatúra

literatúra - krásna

pozri umelecká literatúra

literatúra - národná

pozri národná literatúra

literatúra - náučná

pozri náučná literatúra

literatúra - populárna

pozri populárna literatúra

literatúra - svetová

pozri svetová literatúra

literatúra - umelecká

pozri umelecká literatúra

literatúra - vecná

pozri vecná literatúra

literatúra  vedecko -fantastická

pozri vedecko-fantastická literatúra

literatúra faktu

literatúra non-fiction, vecná literatúra, druh literatúry, spracúva dokumentárne materiály, vedecké fakty a historické udalosti, pričom využíva výrazové prostriedky a postupy beletrie, opisuje vždy skutočnú, vedecky poznanú a overenú udalosť (tým sa líši od umeleckej lit.)

literatúra non fiction

pozri literatúra faktu

literatúra pre deti a mládež

druh literatúry, diela sú zámerne písané pre detského príjemcu, niekedy sem však prechádzajú aj diela pôvodne určené dospelému čitateľovi pr. D. Defoe - Robinson Crusoe

ľudová balada

pozri balada-ľudová

ľudová pieseň

pozri pieseň-ľudová

ľudové dielo

autor je neznámy, resp. je kolektívnym výtvorom

lyrická báseň

vyjadruje pocity, myšlienky a nálady autora, nemožno prerozprávať jej obsah

lyrickoepická báseň

prelínajú sa v nej lyrické aj epické prvky pr. S. Chalupka - Mor ho!

lyrický hrdina

autor prostredníctvom neho vyjadruje v básni svoje pocity, myšlienky a nálady

lyrika

základný literárny druh, autori vyjadrujú svoje pocity, myšlienky nálady, najčastejšie prostredníctvom lyrického hrdinu, charakteristické znaky: verš (rytmus), nesujetovosť, nedejovosť, gnómický čas, statické motívy, monologickosť, obraznosť, opis, reflexia (úvaha), podľa obsahu ju môžeme rozdeliť: osobná (pr.J. Smrek - Oči), prírodná (pr.M. Haľamová - Jar), spoločenská (pr.Ľ. Štúr - Uvítanie), reflexívna, ľúbostná

lyrika - ľúbostná

druh poézie, v ktorej autor prostredníctvom svojich pocitov a myšlienok opisuje tematiku lásky

lyrika - osobná

druh poézie, v ktorej sa autor vyjadruje k témam, ktoré sa bezprostredne týkajú

lyrika - prírodná

druh poézie, opisuje sa príroda, jej krása a premeny

lyrika - reflexívna

pozri reflexívna lyrika

lyrika - spoločenská

pozri spoločenská lyrika

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   M

madrigal

lyrický žáner, je to pôvodne pastierska, neskôr ľúbostná báseň stredovekej poézie, pozostávajúca z dvoch dvanásť veršov s voľným radením rýmu

makrokompozícia

za makrokompozičné prostriedky v literárnom texte pokladáme rozprávanie, opis, úvahu, charakteristiku

marginálie

lyrický žáner, podobný glose, autor tvorí na istú tému báseň akoby na "okraj", tému neobsiahne v celku, ale iba niektoré jej časti

melioratíva

pozri eufemizmus

metafora

tróp, obrazné pomenovanie, vzniká zámenou jedného slova alebo slovného spojenia iným slovom alebo slovným spojením, a to na základe vonkajších podobností javov, vlastností, pohybu, funkcie a pod., vyniká originálnosťou pr. pole jedna živá tvár (pole s množstvom kvetín pripomína ľudskú tvár)

metafora - genitívová

pozri genitívová metafora

metonymia

tróp, obrazné pomenovanie založené na prenášaní pomenovania javov na základe vnútornej väzby medzi nimi (vecnej alebo logickej súvislosti) pr. čítať Kukučína, kúpiť si Tatarku, vypiť fľašu, živiť sa rukami

metrum

označuje ideálnu schému básnického rytmu, otázkami verša a jednotlivých veršových systémov sa zaoberá vedná disciplína - metrika

miestna povesť

pozri povesť-miestna

mikrokompozícia

členenie a odstupňovanie textu, členenie umeleckej prózy na pásmo rozprávača a pásmo postáv, radíme sem: vnútorný monológ, priamu reč, polopriamu reč, nevlastnú priamu reč, nepriamu reč, odsek, monológ, dialóg, repliku, pointu

modlitba

rozhovor s Bohom alebo svätými, prosba o splnenie nejakej žiadosti, ďakovanie za niečo

monológ

prvok mikrokompozície, je to samostatný prehovor (prehovor jednej postavy), je vlastný lyrickému subjektu (hrdinovi), v epike ho tvorí rozprávač, opak dialógu

monológ - vnútorný

pozri vnútorný monológ

móra

základná jednotka časomerného verša, je to čas, za ktorý sa vyslov krátka slabika, dlhá slabika obsahuje dve móry (aj slabiky, za ktorými idú dve alebo viac samohlások, interpunkčné znamienka alebo pauza) napr. jedna móra: peň, zlo, hra

muzikál

žáner hudobného divadla, ktorý je syntézou slovesného textu, hudby, spevu a tanca

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   N

narácia

pozri rozprávanie

národná literatúra

predstavuje súhrn pôvodných literárnych diel, ktoré napísali autori jedného národného spoločenstva

náučná literatúra

literatúra faktu, druh literatúry, texty hovoria o vedeckých objavoch, historických faktoch, má poznávaciu funkciu, okrem poučenia prináša aj estetický zážitok + pozri literatúra faktu

neologizmy

nové slová alebo slovné spojenia v jazyku, ktoré vznikajú s cieľom aktualizovať, ozvláštniť výraz pr. koľajnicovanie, sedmoostrý, krasomluva...

nepriama reč

prvok mikrokompozície, je súčasť pásma rozprávača, prostredníctvom nej sa reprodukuje prehovor niektorej postavy, rozprávač väčšinou pomenúva postavu, v uvádzacej vete sú spravidla slovesá: vravel, šepkal, hovoril - nasleduje po nich vedľajšia predmetová veta so spojkou že

nevlastná priama reč

prvok mikrokompozície, je to reč postavy včlenená do pásma rozprávača, nie je osobitne vyčlenená úvodzovkami a netvorí ju ani samostatný odsek, najčastejšie sa používa 1. osoba singuláru, prípadne plurálu, doslovne reprodukuje reč postáv (voľakedy sa vyčleňovala apostrofmi)

non fiction literatúra

pozri literatúra faktu

nonsens

odborný názov pre nezmysel v literatúre, ale aj lyrický žáner (báseň) založený na spájaní zdanlivo nezmyselných jednotlivín do celkov

novela

žáner prózy, epické dielo, má krátky až stredný rozsah, málo postáv, rozprávanie je zamerané na jeden pútavý príbeh, podáva sa dramaticky, bez ďalších dejových odbočení, často prekvapujúci záver, dej odráža každodenný život, pr. E. Hemingway - Starec a more

nový román

pozri antiromán

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   O

obkročný rým

pozri rým-obkročný

obradová pieseň

pozri pieseň-obradová

obsah literárneho diela

je tvorený hlavnou myšlienkou a témou, realizuje sa v niektorej literárnej forme (lyrická báseň, epická báseň, poviedka, román...)

óda

lyrická báseň, ktorá vyniká nadnesenosťou a pátosom, oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme-národ, príroda, mladosť..., témou a obsahom patrí k reflexívnej lyrike

odsek

prvok mikrokompozície, významovo ucelená časť textu, ktorý zjednocuje jedna myšlienka, vyznačuje sa ním presun deja, nový motív,... Graficky sa vyznačuje odsadením prvého riadku alebo pomlčkou

onomatopoje

zvukomalebné slová (citoslovcia), ktoré napodobňujú prírodné a pracovné zvuky pr. buch-buch, čvirik-čvirik, cŕŕŕn

opis

makrokompozičný prostriedok výstavby textu, ide o vykreslenie vlastností objektu, predmetu, nejakého javu, opak rozprávania - vylučuje dej, obsahuje subjektívny postoj autora, text opisu je charakteristický všeobecnosťou, vymenovávaním jednotlivých prvkov, ich zameniteľnosťou, statickosťou, nedejovosťou

opozitá

pozri antonymá

osnova kompozičná

pozri kompozičná osnova

oxymoron

vetná štylistická figúra, ide o spojenie dvoch výrazov, ktoré sa významovo popierajú alebo vylučujú (zvyčajne podst. m. + príd. m.) pr. Pomaly ďalej zájdeš. Tvár blčala mrazivou horúčkou.

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   P

parabola

tróp, podobenstvo, je rozvinuté prirovnanie udalosti alebo javu k situácii, ktorá sa často opakuje, je blízka alegórii a máva mravné ponaučenie, časté v Biblii, napr. Svätoplukove prúty - podobenstvo o svornosti

paradox

vetná štylistická figúra, neočakávaný a prekvapujúci, zdanlivo nezmyselný a protikladný výrok, má charakter aforizmu s hlbokou myšlienkou, podobný oxymoronu, napr. Čím si nápadnejší, tým si nenápadnejší. Stavitelia ľudských ruín.

parentéza

vetná štylistická figúra, vsuvka, ide o samostatný, do vety vsunutý výraz alebo vetu, ktorá dopĺňa výpoveď, oddeľuje sa čiarkami, pomlčkami alebo zátvorkami pr. Znovu sa zaťal - bola to jeho typická vlastnosť - aby dosiahol svoje.

paródia

komická až satirická napodobenina literárneho diela zachovávajúca jeho vážnu formu, vzniká tak, že sa do nového diela (paródie) preberú obsahové alebo formálne znaky parodovaného diela v zveličenej podobe so zámerom zosmiešniť ho

paronomázia

zvuková štylistická figúra, tvorí sa spojením slov s rovnakým slovným základom, vyvoláva dojem slovnej hry pr. Slavme slavně slávu Slávuv slavných., Ó popol popoludnia...

pastierske a valašské piesne

pozri pieseň-pastierske a valašské

pejoratíva

slová so záporným expresívnym zafarbením, poukazujú na negatívne ľudské vlastnosti pr. hlupák, nafúkanec

perifráza

tróp, je opisné, nepriame pomenovanie, autor nepomenuje predmet, človeka alebo pojem priamo, ale zvýrazňuje jeho najtypickejšiu vlastnosť alebo použije opis, napr. Čierny kontinent - Afrika, Krásavica na Dunaji - Bratislava

personifikácia

zosobňovanie, tróp, druh metafory, pomocou ktorého sa neživým predmetom alebo javom pripisujú ľudské vlastnosti pr. slnko kráča, kocúr sa zasmial...

pieseň

najrozšírenejší typ básne, spája poéziu a hudbu

pieseň - detská populárna

pozri detská populárna pieseň

pieseň - koleda

druh obradovej piesne, vznikla v predkresťanskom období, viazala sa najmä k výročným sviatkom zimného slnovratu (Vianoce, vítanie Nového roku)

pieseň - ľudová

nemá autora, je výtvorom neznámeho autora, je kolektívnym výtvorom, zachovala sa ústnym tradovaním, obsahom a melódiou vyjadruje city, nálady, myšlienky a túžby ľudí, najstarší druh lyriky

pieseň - obradová

spájali sa s prírodnými zákonitosťami (pr. Príchod jari, Slnovrat) a s udalosťami v živote človeka ( pr. Svadba, krst, smrť...)

pieseň - pastierske a valašské

zobrazovali spätosť človeka s prírodou, vyjadrovali túžbu po slobode a voľnosti pr. Ja som bača veľmi starý

pieseň - populárna

je v určitom období všeobecne známa a obľúbená pieseň

pieseň - pracovné

spievali sa pri práci - trávnice, pastierske, banícke... pr. Vstávaj Honzo hore, vstávaj

pieseň - regrútske

spievali o násilnom odvádzaní do armády (lapačky) pr. Ej, hora

pieseň - trávnice

druh pracovnej piesne, spievali sa pri kosení a hrabaní trávy pr. Bola som na tráve

pieseň - vojenské

zobrazovali život v kasárňach, na bojisku pr. Prešporská kasáreň

pieseň - zbojnícke

spievali o živote zbojníkov pr. Bol by ten Jánošík

pieseň - zľudovená

vzniká, ak umelá pieseň (ktorej autora poznáme) vyjadruje cítenie ľudu, má formu ľudovej piesne a ľud ju prijal za svoju pr. Ferko Urbánek - Keby som bol vtáčkom

pieseň - žartovné

odzrkadľujú humor a vtip slovenského ľudu pr. Išeu Macek do Mauacek

pleonazmus

slovná štylistická figúra, opakovanie a hromadenie slov rovnakého alebo blízkeho významu pr. tie roztržky ich! Škriepky, zvady, sváry

poéma

lyrický žáner, je rozsiahlejšia básnická skladba lyrickoepickej povahy, lyrické prvky však prevažujú

poetizmy

slová zvláštne svojimi zvukovými kvalitami, zvyčajne ide o jednoslabičné slová potrebné pri výstavbe rytmu pr. nač, sťa, ni, kýs´, čos, luna, skon, vesna...

pointa

prvok mikrokompozície, je výrazné až prekvapivé vyvrcholenie textu (typický najmä pre epigram, aforizmus, anekdotu, vtip, novelu)

polopriama reč

prvok mikrokompozície, súčasť pásma rozprávača, tvorí prechod medzi autorskou rečou a nevlastnou priamou rečou, referuje o myšlienkach postavy, zvyčajne je v 3 gramatickej osobe (podobá sa nevlastnej priamej reči, ale tá doslovne reprodukuje reč postáv)

polysyndeton

vetná štylistická figúra, spočíva v nadmernom opakovaní spojok vo verši alebo strofe, vo vete bez gramatickej potreby, spomaľuje intonáciu, sled textu, pôsobí emocionálne pr. na tvoje oči mátožné a cudné a hlboké a sladké ako studne

populárna literatúra

podsystém literatúry, ktorý je založený na dejovosti, emocionálnosti a senzačnosti, pričom sa využívajú postupy umeleckej literatúry, zameriava sa na neobyčajné životné osudy a hrdinstvá, v poézii sa obmedzuje na historickú a baladickú látku

populárna pieseň

pozri pieseň-populárna

porekadlo

krátky ľudový výrok, vyjadruje životnú skúsenosť, nemá poučný význam pr. Ani čerta sa nebojí! Keď netečie, aspoň kvapká! Akoby hrach na stenu hádzal!

postava

pozri literárna postava

postava - hlavná

pozri hlavná postava

postava - vedľajšia

pozri vedľajšia postava

postup - kompozičný

pozri kompozičný postup

postupný rým

pozri rým-postupný

povesť

epický žáner ľudovej slovesnosti, ich dej sa viaže spravidla na historické udalosti, konkrétne historické osobnosti, miesta, postavy môžu nadprirodzené vlastnosti, môže mať prozaickú i básnickú podobu, má vždy reálny, historický podklad, poznáme: heraldická, historická, miestna

povesť - bylina

pozri bylina

povesť - heraldická

vysvetľuje pôvod erbov pr. J. Melicher - Štiavnické jašteričky

povesť - historická

opisuje významné udalosti národných dejín, hrdinami sú postavy z národnej minulosti pr. J. Domasta -Tri prúty kráľa Svätopluka

povesť - miestna

viaže sa k určitému miestu, o udalosti viažucej sa k danému miestu pr. M. Ďuríčková - Žabia studňa

poviedka

kratšie epické dielo, zachytáva jednu udalosť zo života, vystupuje tu málo postáv, má jednoduchý dej

poviedka - historická

v popredí v nej stoja medziľudské vzťahy alebo iné motívy zasadené do určitého historického obdobia, to slúži na spestrenie deja (je podobná povesti)

poviedka - vedecko-fantastická

pozri poviedka + vedecko-fantastická literatúra

pracovná pieseň

pozri pieseň-pracovné

pranostika

ľudová predpoveď počasia, vznikla na základe dlhodobého pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia neskôr zovšeobecnili pr. Studený máj, v stodole raj! Katarína na ľade, Vianoce na blate! Medardova kvapka 40 dní kvapká!

predpremiéra

neoficiálne uvedenie divadelného predstavenia pre novinárov a pozvaných hostí

premiéra

slávnostné uvedenie divadelného predstavenia

prerývaný rým

pozri rým-prerývaný

presah

pozri veršový presah

priama reč

prvok mikrokompozície, prehovor postáv, ktorý sa vyčleňuje úvodzovkami alebo pomlčkami, prípadne obsahuje uvádzaciu vetu

príležitostná báseň

vzniká ako reakcia na výnimočnú časovú udalosť

princíp - kompozičný

pozri kompozičný princíp

prirovnanie

tróp, obrazné pomenovanie, má vlastnosti metafory, ale na rozdiel od nej majú slová priamy význam, porovnávanie dvoch vecí alebo javov na základe podobnosti alebo spoločných znakov, najčastejšie prostredníctvom spojok ako, sťa, ani, jak pr. letí ako kométa, sladký sťa med..., má 3 zložky: porovnávaný člen (sladký), porovnávajúci člen (med), spoločná vlastnosť, ktorá je základom prirovnania (sladká chuť)

príslovie

krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie pr. Čelom múr neprebiješ! Dobrá práca sa vypláca! Komu niet rady, tomu niet pomoci!

profesionalizmy

slová a výrazy, ktoré sú späté s istou pracovnou oblasťou pr. kaucia, precedens, obhajoba

prostredie

miesto, kde sa dej príbehu odohráva

próza

jedna zo základných foriem (typov) literatúry, v najširšom ponímaní ňou chápeme akýkoľvek písaný neveršovaný prejav, vyznačuje sa neviazanou (neveršovanou) rečou, jej základné žánre: poviedka, novela, román

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   R

realistická rozprávka

pozri rozprávka-realistickál

reč - autorská

pozri autorská reč

reč - nepriama

pozri nepriama reč

reč - nevlastná priama

pozri nevlastná priama reč

reč - polopriama

pozri polopriama reč

reč - postáv

v literárnom diele je realizovaná prostredníctvom monológov a dialógov postáv

reč - priama

pozri priama reč

rečnícka figúra

druh štylistickej figúry, vyjadruje postoj hovoriaceho k adresátovi, má vyvolať napätie (pr. rečnícka otázka, rečnícke zvolanie...)

rečnícka otázka

rečnícka štylistická figúra, básnik položí otázku, na ktorú sám dáva odpoveď na inom mieste v texte pr. A kto by ma v tej chvíli zachránil? Sám som sa musel!

rečnícke zvolanie

rečnícka štylistická figúra, vyjadruje citový vzťah autora k obsahu výpovede, má formu zvolacej vety v rozkazovacom spôsobe pr. A ty, mor ho! -hoj, mor ho! Detvo môjho ľudu

reflexívna lyrika

úvahová lyrika, patria sem básne, v ktorých básnici uvažujú, zamýšľajú sa nad problémami v osobnom citovom živote

refrén

opakovanie verša alebo skupiny veršov na konci strofy v nezmenenej alebo čiastočne zmenenej podobe, zdôrazňuje sa v ňom nejaká myšlienka alebo tvorí jadro celej básne

regrútska pieseň

pozri pieseň-regrútske

relácia

časť programu (rozhlasového alebo televízneho), môže mať podobu správy, oznámenia, predstavenia, podľa obsahu poznáme napríklad zábavné, poučné, súťažné...

replika

prehovor jednej postavy, prvok mikrokompozície, základná jednotka dialógu

reportáž

epická žánrová forma, autor sprostredkúva fakty, pridŕža sa ich, ale ich aj súčasne hodnotí, je subjektívna-autor v nej vyjadruje svoje názory a využíva štylisticky príznakové slová

repríza

ďalšie uvedenie divadelného predstavenia

režisér

človek, ktorý podľa scenára pripraví spolu s hercami konkrétne dramatické dielo, je tvorcom koncepcie a stvárnenia divadelnej hry

ritornel

lyrický žáner, stredoveká strofická forma so schémou aba/adc/efe

robinsonáda

dobrodružné epické dielo, témou je boj jednotlivca alebo malej skupiny za záchranu života na opustenom mieste pr. Daniel Defoe - Robinson Crusoe

román

rozsiahle epické dielo, má zložitý dej s mnohými odbočeniami, mnoho dejových línií, vystupuje v ňom veľa postáv - je zaľudnený, podľa témy spracovania poznáme: sci-fi román, historický román, dievčenský román...

román - anti

pozri antiromán

román - biografický

autor v ňom vychádza zo životopisných prameňov, pri nedostatku faktografických údajov ich môže doplniť údajmi z historickej skutočnosti alebo fikciou pr. Ľ. Zúbek - Skrytý prameň

román - dievčenský

hlavnou postavou je hrdinka, ktorá pri prekonávaní životných prekážok nadobúda mravné hodnoty, orientuje sa na citovú stránku života, prostredím je najčastejšie škola a rodina, obsahom je určený najmä dievčatám pr. L.M.Montgomeryová - Anna zo zeleného domu

román - dobrodružný

vyznačuje sa pútavým dejom, ktorý je vrstvený do prekvapujúcich dramatických situácií, motív nebezpečenstva pr. F. C. Kubernát - Rysie kože

román - generačný

autor v ňom zachytáva osudy viacerých generácií (starí rodičia, rodičia, deti) v dlhšom časovom úseku pr. P.Jaroš - Tisícročná včela

román - historický

čerpá námet z dávnej minulosti, zobrazuje jednotlivcov, dejinné a historické udalosti, historické fakty a udalosti autor prispôsobuje svojmu zámeru pr. J. Hrušovský - Jánošík

román - vedecko-fantastický

pozri román + vedecko-fantastická literatúra , pr. Jules Verne - Cesta na mesiac, Wiliam Kotzwinkle - E.T.Mimozemšťan

román historicko - dobrodružný

čerpá námet z dávnej minulosti, a vyznačuje sa dobrodružným dejom

rozhlasová hra

je literárno - dramatický žáner využívajúci iba zvukové prostriedky, je to audiálne umenie (sluchové), bez možnosti využitia zrakového princípu, hlavným prvkom je zvuk a zvukové efekty, iba prostredníctvom týchto dvoch zložiek sa tlmočia poslucháčovi určité významy alebo sa citovo umocňuje obrazovosť jazykových prostriedkov

rozhlasová rozprávka

pozri rozprávka-rozhlasová

rozprávač

nevstupuje priamo do konfliktov postáv, ovplyvňuje názor poslucháča alebo čitateľa, dokresľuje, objasňuje, urýchľuje dej

rozprávanie

narácia, makrokompozičný prostriedok výstavby textu, je založený na slovesách, na príbehu a dejovosti, možno v ňom rozlišovať priamu reč, formy reči rozprávača, je preň charakteristické časové rozdelenie motívov, aktualizácia príbehu

rozprávka

krátky epický útvar, jednoduchý dej, šírila sa ústnym podaním z pokolenia na pokolenie (tradovaním), vyjadruje túžbu človeka po dobre a spravodlivosti, vždy víťazí dobro nad zlom, krása nad škaredosťou... (výnimku tvoria iba moderné rozprávky), obsahuje ustálené formulky: Kde bolo, tam bolo... Žili šťastne, až kým... A na konci bol zvonec...

rozprávka - fantastická

čarovná, čarodejná, vystupujú tu nadprirodzené bytosti s čarodejnou mocou (víly, draky, ježibaby...), hrdina môže zomrieť a znovu ožiť, premeniť sa na zviera..., používajú sa magické predmety (čarovné prútiky, prstene, sedemmíľové čižmy...)

rozprávka - filmová

dramatický žáner, východiskom pre ňu je literárna predloha, ktorú spracuje scenárista, aby ju mohli herci hrať na javisku (vo filme, v rozhlase)

rozprávka - realistická

dej sa v nej približuje každodennému životu, prevláda vtip a múdrosť ľudových hrdinov

rozprávka - rozhlasová

literárno-dramatický žáner, chýba vizuálna stránka, ktorá je nahradená poslucháčovi podrobnejším uvedením do deja, opisom postáv, ich konania, miesta, času, obraz nahrádzajú zvukové efekty (fúkanie vetra, dážď, dupot koní...), + pozri rozhlasová hra

rozprávka - zvieracia

nositeľmi deja sú zvieratá, ktoré myslia, konajú ako ľudia, hovoria, vnímajú a cítia ako ľudia

rozprávka - podľa formy

a)prozaická - neviazaná umelecká reč b)básnická - viazaná umelecká reč (verše) c)dramatická - upravená pre dramatizáciu (divadlo, rozhlas)

rozprávka - podľa obsahu

fantastická, zvieracia, realistická, humorná, démonologická, legendová...

rozprávka - podľa spracovania témy

a)klasická - zachovávajú sa znaky klasickej rozprávky pr. Zlatí bratkovia, rozprávky H.CH.Andersena b)moderná - narúšajú sa charakteristické znaky rozprávky, humor, vtip, nevíťazí vždy dobro, atď, pr. Štikútko, Alica v krajine zázrakov, Ako čertík Froliš pomáhal v nebi

rým

zvuková zhoda slabík (niekedy aj celých slov) na konci verša, prípadne polverša, druhy rýmov - pozri druhy rýmu

rým - druhy

pozri druhy rýmu

rým - exotický

rýmujú sa dve slová cudzieho pôvodu alebo má cudzí pôvod aspoň jedno z nich, napr. Treba avandgarde / stále robiť garde? (T. Janovic-Treba)

rým - gramatický

vytvárajú ho slová toho istého slovného druhu a v tom istom gramatickom tvare, napr. Nic sou nemeškali, šatry postavili / Nový zámek vukol oblíhat počali / nevolným kresťanúm spočinout nedali / hned dne zítrejšího oblíhat počali. (Píseň o Nových Zámkoch)

rým - obkročný

abba, ak sa v básni rýmuje prvý a štvrtý verš, druhý a tretí verš, napr. A národ oboril sa na národ / s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. / Kres spráskal pušiek, zahrmeli delá. / Zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd. (P.O.Hviezdoslav-Krvavé sonety)

rým - postupný

abcabc, ak sa v básni rýmujú postupne verše dvoch strôf, napr. Kráčame spolu obdobiami / Z jari do leta / Ovocie sa o nás triezvo vyjadrilo / Hlavy nám babie leto mámi / Hlasy posplieta / Opitý október smoklí za aprílom. (L.V.Gavorníková-O nerozdielnej rozdielnosti)

rým - prerývaný

abcb, ak sa básni rýmujú verše nepravidelne v rámci strofy, napr. Ja šiel som - neviem prečo / sám v cudzí, veľký svet / nájsť vari mieru poklad / snáď blaha rudý kvet. (V.Roy-Ja šiel som)

rým - striedavý

abab, ak sa v básni rýmujú dva párne a dva nepárne verše, napr. Nehaňte ľud môj, že nemá dejov / slávy svojej minulej sklad / on ešte peknou skvitne nádejou / budúcnosť má jeho poklad! (A.Sládkovič-Nehaňte ľud môj)

rým - vnútorný

tu dochádza k rýmovaniu slova alebo slovného spojenia z prvého polveršia s koncom verša pr. Démon kýs´škaredý, chvost vlečúc po zemi. Jak sa mu korili mestá i dediny.

rým - zdužený

aabb, ak sa v básni rýmujú dva za sebou idúce verše, napr. Zleteli orly z Tatry, tiahnu na podolia / ponad vysoké hory, ponad rovné polia / preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu / sadli tam za pomedzím slovenského rodu. (S. Chalupka-Mor ho!)

rytmus

pravidelné striedanie prízvučných a neprízvučných slabík, striedanie zvukových prvkov v reči

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   S - Š

sarkazmus

tróp, uštipačný, bezohľadný výsmech, cynický postoj autora, najvyšší stupeň irónie

satira

je ostrý, uštipačný a útočný výsmech

scenár

osobitý žáner literárneho a dramatického umenia slúžiaci ako predloha pre inscenáciu televíznej alebo rozhlasovej hry a film, má svoju stavbu: na ľavej strane sú inštrukcie pre realizáciu hry (pohyb, gestá, hudba, výprava), na pravej strane je slovesný (dialogizovaný text)

scenárista

je to autor, ktorý prozaický text spracuje do dialógov a monológov a zároveň napíše svoju predstavu, ako sa to má hrať

sci-fi

science-fiction, pozri vedecko-fantastická literatúra

sekvencia

rad obrazov vo filme, ktoré vyjadrujú ten istý motív

selanka

pozri idyla

situačná komika

pozri komika-situačná

slang

súhrn všetkých nespisovných slov a slovných spojení, ktoré používa skupina ľudí s rovnakými záujmami alebo povolaním (lekári, študenti, vodiči...), v literatúre slúžia ako charakterizačný prostriedok literárnych postáv, prostredia, pr. litika, matika, slovina, profák...

slovná figúra

druh štylistickej figúry, zakladá sa na opakovaní tých istých slov alebo pojmu (pr. anafora, epifora, epizeuxa), má ozdobnú a kontextovú hodnotu

slovná komika

pozri komika-slovná

sociálna balada

pozri balada-sociálna

sonet

znelka, lyrická básnická forma, skladá sa zo 14 veršov zoradených do 2 štvorveršových a 2 trojveršových strof, v prvom štvorverší je téza, v druhom štvorverší sa nachádza antitéza, posledné dve strofy tvoria syntézu, na konci je výrazná pointa, vyvrcholenie alebo zhrnutie myšlienky

spoločenská lyrika

patria sem básne, v ktorých autori zaujímajú postoj k vážnym spoločenským problémom a udalostiam

spondej

"– – " , stopa skladajúca sa z dvoch prízvučných slabík

stopa

najmenšia rytmická jednotka, ktorá sa opakuje alebo strieda v rámci verša, skladá sa z dvoch alebo z troch slabík, prízvučnú slabiku (tzv. ťažkú dobu) označujeme: - , neprízvučnú slabiku (tzv. ľahkú dobu) označujeme: u, základné stopy v slovenčine sú: daktyl, trochej, jamb, spondej

striedavý rým

pozri rým-striedavý

strofa

skupina veršov oddelená od inej skupiny veršov medzerou

svetová literatúra

predstavuje súhrn diel rôznych literatúr, ktoré sa pre svoje umelecké kvality stali spoločným majetkom celého ľudstva

sylabický veršový systém

je založený na rovnakom počte slabík vo verši (najviac sa využíval v romantizme, opiera sa o ľudovú slovesnosť)

sylabotonický veršový systém

je založený na striedaní prízvučných a neprízvučných slabík a na zachovávaní rovnakého počtu slabík v jednotlivých veršoch (Hviezdoslav a ďalší)

symbol

tróp, ( z gréc.-znak, znamenie) slovo zastupujúce význam iného slova, vzniká na základe zaužívaného označenia pr. čierna mačka - nešťastie, srdce - láska, kominár - šťastie...

synekdocha

tróp, druh metonymie, založená je na prenášaní pomenovania na základe kvantitatívnych vzťahov medzi javmi pr. Spisovateľ sa živí perom. , najčastejšia je zámena časti za celok (synekdocha pars pro toto, pr. A ty´s zatiaľ vyčkávala na mňa, verná rodná hruda kamenistá - hruda ako krajina), alebo celku za časť (synekdocha totum pro parte, pr. Anglicko vyhralo túto šachovú partiu.)

synonymá

slová, ktoré sú rovnoznačné, t.j. označujú tú istú vec, ale inak sa píšu, rozdielne znejú pr. návršie - výšina, vŕšok, kopec, pahorok, vyvýšenina

štylistická figúra

je to slovo alebo slovné spojenie, ktoré je odchýlkou od bežného vyjadrovania a v umeleckom texte plní estetickú funkciu, má viacero druhov: zvuková, slovná, vetná, rečnícka

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   T

tektonika textu

tvoria ju tri samostatné okruhy: kompozičné princípy, kompozičné postupy, kompozičná osnova textu

televízna hra

dramatický žáner, technické audiovizuálne umenie, dôraz sa kladie na sluchové (audiálne) vnímanie textu, v porovnaní s filmom, je viac založená na slove, vyznačuje sa malým časovým a priestorovým rozpätím, menší počet postáv, tematicky spracováva domáce, rodinné príbehy, spoločenské udalosti

text - tektonika

pozri tektonika textu

tónický veršový systém

je založený na rovnakom počte prízvukov v jednotlivých veršoch, počet slabík môže byť rozdielny (najmä anglická a ruská poézia)

tragédia

(z gréc.tragoidiá-capí spev) najstarší dramatický žáner, boj jednotlivca (alebo skupiny) s nepriateľom, pričom hlavný hrdina zomiera, lebo nie je schopný zvíťaziť nad nepriateľom, klasická tragédia má záväznú formu (zvyčajne 5 dejstiev): a) expozícia - uvedenie diváka do deja a prostredia b) kolízia - zápletka, zauzľovanie deja c) kríza - vyvrcholenie, samotný konflikt d )peripetia - nečakaný obrat v priebehu deja e) katastrofa - tragické vyvrcholenie deja

trávnice

pozri pieseň-trávnice

trochej

-u, stopa skladajúca sa z jednej prízvučnej a jednej neprízvučnej slabiky

trópy

skupina výrazových prostriedkov, ktoré nepriamo označujú predmety alebo javy a na základe podobnosti prenášajú pomenovanie z jedného javu na druhý, patria sem: epiteton, metafora, alegória, personifikácia, metonymia, symbol, prirovnanie...

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   U - Ú

umelá balada

pozri balada-umelá

umelé dielo

autorské, autor je známy

umelecká literatúra

beletria, krásna literatúra, vychádza z reality, ale pri jej umeleckom stvárnení využíva fikciu, fantáziu autora, jej zámerom je vytvárať estetické hodnoty

úvaha

makrokompozičný prostriedok výstavby textu, autor pomocou nej rozoberá alebo vysvetľuje už známu vec z nového hľadiska, pričom sa opiera o životné skúsenosti a zážitky, má zvyčajne filozofujúci ráz, je prítomný subjektívny postoj autora

úvahová lyrika

pozri reflexívna lyrika

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   V - W

variácia

opakovanie jedného motívu vo viacerých dielach s istými obmenami

vecná literatúra

súbor písomných prejavov (okrem umeleckej literatúry), poskytuje informácie zodpovedajúce realite, podľa odboru, praktického poslania a príznakových štylistických prostriedkov sa delí: odborná, publicistická, administratívna, = literatúra faktu

vedecko - fantastická poviedka

pozri poviedka-vedecko-fantastická

vedecko - fantastický román

pozri román-vedecko-fantastický

vedecko-fantastická literatúra

sci-fi, druh literatúry, v ktorej autori využívajú poznatky o vede a technike, vízie (predstavy) o budúcnosti, žánre: vedecko-fantastická poviedka a vedecko fantastický román, začiatky má u Julesa Verna

vedľajšia postava

vystupujú len v niektorých častiach diel, nesústreďuje sa na nich hlavný dej

verš

zvyčajne jeden riadok básne, základná jednotka básnického rytmu

verš - viazaný

pozri viazaný verš

verš - voľný

pozri voľný verš

veršový presah

je nezhoda medzi rytmickým a vetným členením veršov (verš môže končiť na začiatku druhého), napr. Zášť - fakľu sváru - medzi plemeny / zdus! Nedaj stretať sa viac s mladou vdovou. (P.O.Hviezdoslav-Krvavé sonety)

veršový systém

usporiadanie veršov, rozoznávame 4 veršové systémy, ktoré sú základom jednotlivých metrických systémov: časomerný, sylabický, sylabotonický, tónický

veršový systém - časomerný

pozri časomerný veršový systém

veršový systém - sylabický

pozri sylabický veršový systém

veršový systém - sylabotonický

pozri sylabotonický veršový systém

veršový systém - tónický

pozri tónický veršový systém

vetná figúra

druh štylistickej figúry, vzniká neobvyklým spojením slov, slovných spojení a viet, často bez obvyklých spojok alebo s nadmerným opakovaním spojok, vyvoláva dejové a citové napätie (pr. klimax, apoziopéza...)

viazaný verš

má pevnú stavbu veršov, podľa istej schémy, zakotvenej v konkrétnom veršovom systéme

vnútorný monológ

prvok mikrokompozície, myslený, ale nahlas nevyslovený prehovor postavy, môže sa vyjadriť polopriamou rečou, nevlastnou priamou rečou, niekedy aj priamou rečou, 3 druhy: úvahový, spomienkový (retrospektívny), dejový (postava preberá funkciu rozprávača)

vnútorný rým

pozri rým - vnútorný

vojenská pieseň

pozri pieseň-vojenské

voľný verš

nemá pevnú stavbu veršov, narúšajú sa pravidlá viazaného verša

vulgarizmy

slová s výrazným negatívnym zafarbením, charakterizačná funkcia, vyjadrujú rozhorčenie, odpor, nesúhlas pr. somár, osprostel, debil

výpustka

pozri elipsa

výtvarník scény

tvorca scény, na ktorej sa divadlo hrá

western

dobrodružné epické dielo, čerpá námety z čias osídľovania Divokého západu, z prostredia kovbojov, Indiánov, hlavnou myšlienkou je boj za spravodlivosť pr. Karl May - Poklad na striebornom jazere

   B            H   CH   I       L     N   P  S  Z

   Z - Ž

zberatelia ľudových piesní

Ján Kollár, Andrej Halaša, Karol Plicka, Mikuláš Schneider-Trnavský, Viliam Figuš-Bystrý

zberatelia ľudových rozprávok

Pavol Dobšinský - Prostonárodné slovenské povesti, Samo Czambel - Janko Gondášik a Zlatá Pani

zbojnícka pieseň

pozri pieseň-zbojnícke

zdrobneniny

slová, ktoré sa používajú na vyjadrenie nežného citu, zjemňujú význam slov, vyjadrujeme nimi kladný citový vzťah k inej osobe alebo veci (kladný postoj hovoriaceho) napr.: synáčik, kvieťa, hviezdičky..., môžu mať zjemňujúci charakter napr. stodvadsaťkilová osôbka

združený rým

pozri rým-združený

zeugma

vetná štylistická figúra, násilná elipsa, vzniká tak, že sa z vety vypustia slová, ktoré by sa mali kvôli väzba uviesť pr. Vidieť a hovoriť s niekým. - správne: Vidieť niekoho a hovoriť s ním.

zľudovená pieseň

pozri pieseň-zľudovená

znelka

pozri sonet

znelkový veniec

inak cyklus, skladá sa z 15 zneliek, obsahuje 210 veršov

zvieracia rozprávka

pozri rozprávka-zvieracia

zvuková figúra

druh štylistickej figúry, využíva opakovanie rovnakých alebo zvukovo podobných hlások, slabík (pr. aliterácia, paronomázia)

žalm

lyrický žáner, náboženská pieseň kresťanskej liturgie, má elegický charakter

žalospev

pozri elégia

žáner - literárny

pozri literárny žáner

žartovná pieseň

pozri pieseň-žartovné

                                                                                                                                           

                                                                                                              späť

 

Literárny slovník     Literárny slovník